ارائه فرم‌های ارزش‌یابی کودکان

از جمله اتفاقات موثر که به صورت فصلی انجام می‌شود، ارائه گزارشات کودکان در قالب فرم‌های ارزش‌یابی کودکان است.

تهیه این فرم‌ها با توجه به توانایی‌ها و ویژگی‌های فردی هر کودک، بدون مقایسه با دیگر همسالان‌اش و صرفا از طریق مشاهدات عینی رفتار و تعاملات‌اش در ارتباط با کارگاه‌های مختلف، همکاری در روند اجرای واحدکارها، برنامه‌های مشارکتی و گروهی و از همه مهمتر گزارش مربیان تهیه می‌شود.

عناوین و موضوعات اشاره شده به آن در این گزارش‌ها بر اساس پنج حوزه رشد کودکان طراحی شده و از آنجا که صرفا به مشاهدات و ارزش‌یابی کودک در محیط آموزشی خلاصه می‌شود، به هیچ عنوان شایسته نیست که  آن را به عنوان مدرکی برای مقایسه و قضاوت کودک و یا حتی ارزش‌یابی کلی و عمومی کودکان پنداشت.

لذا همواره توصیه می‌شود والدین عزیز از تطابق و مقایسه این گزارشات با کودکان یکدیگر پرهیز نمایند و از آنجا که حساسیت‌های بسیاری بر آن مترتب است لذا از قرار دادن این گزارش بر روی سایت، معذوریم.