طرح ویژه میهمان هفته

در راستای اطلاع از کیفیت و سطح تغذیه در پنجره کودکی، طرحی تحت عنوان میهمان هفته، پیشنهاد و پس از هماهنگی با واحد آشپزخانه اجرایی گردید.

در این طرح هر یک از والدین کودکان، یک روز در هفته میهمان ما خواهند بود و می توانند ضمن حضور در آشپزخانه، از نحوه طبخ غذا، تهیه میان وعده ها و حتی عصرانه فرزندانشان اطلاع حاصل نمایند. مادرها، بدون اطلاع و هماهنگی قبلی، از شنبه تا چهارشنبه، امکان حضور دارند.

بدیهی است، سرکار فیروزه بانو، که مسئولیت تهیه نهار و میان وعده ها و عصرانه را عهده دار هستند، از پیشنهادات و انتقادات سازنده استقبال خواهند نمود.