درباره برنا

انجمن طبیعت گران برنا تشکلی است مردم نهاد، غیر سیاسی و در زمره سازمان های دولتی نا سود بر (NGO)  که با هدف پژوهش، آموزش، ترویج و فرهنگ سازی زیست محیطی، با سطح فعالیت ملی در سال ۱۳۸۲ با اخذ پروانه فعالیت از وزارت کشور تاسیس و راه اندازی گردید.

در سال ۱۳۸۵ و در پی ایجاد اداره کل سازمان های مردم نهاد، زیر مجموعه معاونت اجتماعی وزارت کشور که سامان دهی سمن های فعال، کارا و تاثیر گذار را بر عهده داشت، انجمن برنا نیز در همان جلسات نخست هیات مرکزی نظارت این اداره کل، موفق به اخذ پروانه جدید که با امضاء شخص وزیر محترم کشور صادر گردید به فعالیت و حیات سامان یافته خویش ادامه داد و با معرفی به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به عنوان موسسه ای زیست محیطی نیز به شماره ۲۰۸۸۴ به ثبت رسید.

برنا در سیما

Sorry, your browser does not support Flash Video Player